Ghi danh tại các trung tâm khác và các chuyến hoằng pháp

WEBSITES

 1. Thư Viện Thích Nhất Hạnh www.thuvien-thichnhathanh.org
 2. Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu http://eiab.eu
 3. Wake Up http://www.wkup.org
 4. Plumvillage http://www.plumvillage.org
 5. Village des pruniers http://villagedespruniers.net
 6. Tu Viện Lộc Uyển http://deerparkmonastery.org
 7. Tu viện Mộc lan http://www.magnoliavillage.org
 8. Tu Viện Bích Nham http://bluecliffmonastery.org
 9. Phương Bối (Bát Nhã & Từ Hiếu) http://www.phuongboi.org
 10. Mindfulness Bell www.mindfulnessbell.org
 11. Lá Bối http://laboi.com
 12. Parallax http://parallaxpress.com
 13. Pháp thoại trực tuyến http://www.livestream.com/plumvillage
 14. Tu viện Nhập Lưu tại Úc http://nhapluu.blogspot.fr/
 15. Thiền đường hơi thở nhẹ Paris: www.maisondelinspir.over-blog.com
 16. Học viện Ứng dụng Châu Á tại Hongkong: www.pvfhk.org
 17. Làng Mai Quốc Tế Thailand: www.thaiplumvillage.org

 

Ghi danh tu học

 1. Đăng ký trực tuyến cho các khóa tu do Tăng thân Làng Mai tổ chức tại Mỹ – Canada:  http://www.tnhtour.org/
 2. Đăng ký trực tuyến cho các khóa tu do Tăng thân Làng Mai tổ chức tại Châu Á: http://www.pvretreats.org
 3. Đăng ký trực tuyến cho các khóa tu tại Làng Mai: http://register.plumvillage.org/

 

FACEBOOK

 1. ThichNhatHanh
 2. Plum Village Online
 3. Làng Mai