Thời khóa khóa tu mùa Thu 2013

Thời Khóa Mùa Thu Xóm Hạ 2013

Thời gian

Thứ Sáu

Ngày đưa/ đón khách

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Ngày Q.Niệm

Thứ Hai

(Làm Biếng)

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Ngày Q.Niệm

5:30

Sáng Làm Biếng

Thức chúng

8:00
Ăn  sáng

*

12:00

Ăn trưa

*

18:00

Ăn tối

Thức chúng

6:00

(45’) Thiền hướng dẫn/ Kinh hành

(30’) Thiền tọa /Sám pháp địa xúc

Tụng giới

(30′)  Thiền tọa & Tụng kinh

(30’) ) Thiền tọa /Sám pháp địa xúc

7:00

Thể dục

Ắn sáng

Thể dục

Ắn sáng

8:00

Ắn sáng

8:30 Khởi hành sang xóm khác

*

9:30

Pháp thoại

*

Thiền hành

*

Ăn trưa

nghi lễ

*

Pháp đàm

*

Trở về xóm

*

18:00

Ăn tối

Ắn sáng

8:30  Khởi hành sang xóm khác

*

9:30

Pháp thoại

*

Thiền hành

*

Ăn trưa

không nghi lễ

*

Pháp đàm

*

Trở về xóm

*

18:00

Ăn tối

9:30

Chấp tác

Chấp tác  toàn chúng

Chấp tác

12:30

Ăn trưa

Ăn trưa

15:00

Họp Giáo thọ/

Cư sĩ Thiền buông thư/Thiền trà

Tỳ kheo ni & sadini tự học


Họp Tỳ Kheo ni

(Việt) TXMN +sadini học giới

(Anh) Sadini (Dvd or CD)

Chấp tác

Học giới

Thể dục

16:30

17:00

Thiền hành

Thiền hành

Thiền tọa

18:00

Thiền tọa

18:30

Ăn tối

Ăn tối

20:00

Hướng dẫn tổng quát

Lớp ngôn ngữ Anh/Pháp

Y chỉ sư/ Y chỉ muội

Tối làm biếng

19:30

Lễ Sám Hối

Họp Hạnh phúc Làm Mới

Họp Hạnh phúc

Lớp ngôn ngữ Anh/Pháp


Tối làm biếng

21:30

Thực tập im lặng hùng tráng/(đến sau ăn sáng ngày kế tiếp)/10:30 tắt đèn

Thời Khóa Mùa Thu Xóm Mới 2013

 

Thứ Ba

 

Thứ Tư

Thứ Năm

Ngày Quán Niệm

Thứ Sáu

Ngày đưa/ đón khách

Thứ Bảy

Ngày Không

Sử Dụng Xe

Chủ Nhật

Ngày Quán Niệm

Thứ Hai

Ngày Làm Biếng

5:00

Thức chúng

 

 

Sáng Làm Biếng

Thức chúng

 

 

 

 

 

8:00 Ăn sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 Ăn trưa

 

5:30

Tụng giới

 

Ngồi thiền & Tụng kinh (tiếng Việt)

Ngồi thiền và Tụng Tâm kinh

(Tiếng Anh/Việt)

Ngồi thiền hướng dẫn & Tụng kinh (tiếng Anh/ Pháp)

Ngồi thiền & Tụng Tâm kinh (Tiếng Pháp)

7:15

Thể dục

6:15 Ăn sáng

Thể dục

6:15 Ăn sáng

8:00

Ăn sáng

Ăn sáng

8:45

Vệ sinh khu vực

8:30 Khởi hành sang xóm khác

*

9:30

Pháp thoại

*

Thiền hành

*

Ăn trưa

Không nghi lễ

*

Pháp đàm

*

Trở về xóm

 

Vệ sinh khu vực

8:30 Khởi hành sang xóm khác

*

9:30

Pháp thoại

*

Thiền hành

*

Ăn trưa

nghi lễ

*

Pháp đàm

*

Trở về xóm

 

 

 

 

 

 

9:15

Xuất sĩ: DVD

Cư sĩ: DVD

Họp chúng & Chấp tác

 

Đọc 1 chương Uy Nghi sau Họp chúng

Họp chúng

Sa di ni & Tập sự:

Lớp Uy nghi

 

Thức Xoa Ma Na:

Lớp Giới

 

Tỳ kheo ni & Thiền sinh : Chấp tác

 

 

Họp chúng & Chấp tác

 

Đọc 1 chương Uy Nghi sau Họp chúng

 

 

11:30

Thiền hành

 

Thiền hành

 

Thiền hành

 

12:30

Ăn trưa

 

Ăn trưa Picnic

 

Ăn trưa

 

13:30

Nghỉ trưa

Nghỉ trưa

15:00

Tỳ kheo ni & Thức Xoa Ma Na: Pháp đàm Giới

 

Sa di ni & Thiền sinh : Pháp đàm 5 giới

Xuất sĩ: Soi sang cho Sa di ni

 

Thiền sinh : Chăm sóc bởi 1 sư cô Giáo thọ

 

Chấp tác

Họp Giáo thọ

 

Tỳ kheo ni: Họp.

 

Thức Xoa Ma Na Sa di ni & Thiền sinh: Ngồi chơi bên nhau

16:30

Thể thao

Thể thao

17:30

Ăn tối

19:00

Lớp ngôn ngữ

Tối Làm biếng

Lớp ngôn ngữ

Y chỉ sư_ Y chỉ muội

Tối Làm bếng

19:30 Làm mới/ Sám hối/Họp hạnh phúc

20:00

 

Ngồi thiền.(30”), Kinh hành & Thiền lạy

 

Truyền 5 giới/ Ngồi thiền.(30”), Kinh hành & Thực tập 3 cái lạy

 

 

Ngồi thiền hướng dẫn (30’’) & Kinh hành

Thiền Buông thư

21: 00

Im lặng hùng tráng đến sau ăn sáng ngày kế tiếp

Thời Khóa Mùa Thu Xóm Thượng- 2013

Ngày/Giờ

Thứ Hai

Ngày Làm Biếng

Thứ Ba

Thứ Tư

Ngày không

sử dụng xe

Thứ Năm

Ngày Quán Niệm

Thứ Sáu

Ngày đưa/ đón khách

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Ngày Quán Niệm

5h30

7:00
Ăn  sáng

*

12:30

Ăn trưa

 

Thức chúng

Làm biếng

Thức chúng

6h00

Tụng giới

Thiền tọa 30’ & Thiền lạy

Thiền tọa hướng dẫn 45’ &  Thiền lạy

Thiền tọa 30’ & Thiền lạy

7h00

Ăn sáng

8h30

Lớp học giới cho xuất sĩ

Lớp học giới cho xuất sĩ

8:30 Khởi hành sang xóm khác

9h30 Pháp thoại

Chấp tác toàn chúng

Chấp tác

8:30 Khởi hành sang xóm khác

9h30 pháp thoại

10h15

Lớp ngôn ngữ

Lớp ngôn ngữ

Lớp học và Hướng dẫn tổng quát

11h30

Thiền hành

Thiền hành

12h30

Ăn trưa

Ăn trưa không nghi lễ

Ăn trưa

Ăn trưa nghi lễ

13h45

Nghỉ ngơi

14h45

Thức chúng

15h00-17h00

Chấp tác

Pháp đàm

Chấp tác toàn chúng

Họp Giáo thọ hoăc họp Tỳ kheo/ Chấp tác

Pháp đàm

17h00

16h30

Họp Hạnh phúc/ Làm mới/  Họp chúng

Thể dục thể thao

Thể dục thể thao

5:30 Họp Giáo thọ/ Họp Tỳ kheo

 

Thể dục thể thao

18h30

Ăn tối

20h00

Tự học

Thiền tọa 30’/ kinh hành và tụng kinh

Y chỉ sư/Y chỉ đệ

Làm biếng

 

Thiền tọa 30’ / kinh hành và tụng kinh

Làm biếng

22h00

Im lặng hùng tráng(bắt đầu từ 10g tối đến sau ăn sáng ngày kế tiếp)

22h30

Tắt đèn