Thời khóa An cư Kiết Đông năm 2012-2013

*Chùa Pháp Vân (Xóm Thượng và Sơn Hạ):

Thi Khóa Tu Hc Mùa Đông 2012 – 2013

 

Ngày/Giờ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

5h00

Không lên mạng

L

à

m

B

i

ế

n

g

 

Thức chúng

5h45

Thiền tọa (45 phút)

Tụng Giới

Thiền tọa (45 phút)

Làm biếng

Thiền tọa 45’ & Thiền lạy

Thiền tọa (45 phút)

6h45

Ăn sáng im lặng (không thỉnh chuông)

Ăn sáng im lặng (không thỉnh chuông)

 

Ăn sáng im lặng (không thỉnh chuông)

Breakfast in silence (no bell)

Ăn sáng im lặng (không thỉnh chuông)

8h00-9h00

8:00

Đi sơn cốc

8:00

Khởi hành cho ngày quán niệm (nếu ở xóm khác)

Lớp ngôn ngữ

8:00

Khởi hành cho ngày quán niệm (nếu ở xóm khác)

9:00

Thiền tọa

9:00

Thiền tọa

9:00

Thiền tọa

9h30-11h00

Ngày Xuất Sĩ/

Ngày Cư Sĩ

Pháp Thoại

Lớp giới cho Tỳ Kheo và Sadi

 

Pháp Thoại

Pháp đàm giới

 

Lich sử/ Văn minh Tây Phương

Pháp Thoại

11h30

Thiền hành

12h30


Ăn trưa

13h45

Ngày không sử dụng xe

Nghỉ ngơi

14h45

Thức chúng

15h00-17h00

Sinh hoạt buổi chiều

(trở về xóm)

Chấp tác

Pháp đàm

Họp Giáo Thọ hoặcTỳ Kheo (luân phiên mỗi tuần)

Chấp tác

Chấp tác

Pháp đàm

17h00

16:30 2 H.M/

1 Họp chúng/ Làm Mới

Ăn tối

Thể dục

Làm biếng

(Chơi thể thao…)

Thể dục

Làm biếng

(Chơi thể thao…)

18h00

Ăn tối

(20 phút đầu trong im lặng)

Ăn tối

(20 phút đầu trong im lặng)

Ăn tối

Ăn tối

(20 phút đầu trong im lặng)

Ăn tối

20h00

 

Thiền tọa – Kinh hành

Y chỉ sư- Y chỉ đệ

Làm biếng

Thiền tọa – Kinh hành Tụng kinh

Thiền tọa – Kinh hành Tụng kinh

Làm biếng

*Im Lặng Hùng Tráng (bắt đầu ngay sau khi sinh hoạt cuối cùng chấm dứt vào 20:00 cho đến sau khi ăn sáng)

Note: * Tối Thứ Hai: tuần thứ nhất – Họp Hạnh phúc: Tỳ kheo, Sadi và Cư sĩ họp riêng; Tuần thứ hai – Làm Mới; Tuần thứ ba – Xuất sĩ và cư sĩ cư trú dài hạn, Tuần thứ tư – Họp chúng xuất sĩ

 

 

*Chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới):

Thi Khóa Tu Hc Mùa Đông 2012 – 2013

 

Ngày/Giờ

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư-Ngày không sử dụng xe hơi

Thứ Năm

5:00

Sáng Làm Biếng

Thức chúng

Ngày Làm Biếng

 

8:00 – Ăn sáng

12:30 – Ăn trưa

 

 


 

Thức chúng

 

5:30-7:00

Ngồi thiền có hướng dẫn (30′) & Tụng kinh bằng tiếng Anh hoặc Pháp hoặc Việt

5:30 – Thiền tọa & Thiền lạy

6:15 – Ăn sáng

 

 

7:45 – Chấp tác hoặc xuất phát đi xóm khác

9:00 – *Thiền tọa 15′ và Pháp thoại

 

Thiền hành

 

 

Ăn cơm nghi lễ (Quá đường)

 

 

Pháp đàm

 

 

Trở về xóm Mới (nếu ngày quán niệm ở xóm khác)

5:30 – Thiền tọa.

 

6:15 – Ăn sáng

 

Tụng giới

5:30 – Thiền tọa – Thiền lạy

6:15 – Ăn sáng

 

 

7:45 – Chấp tác hoặc xuất phát đi xóm khác

9:00 – (15’) *Thiền tọa và Pháp thoại

 

Thiền hành

 

 

Ăn trưa không nghi lễ

 

Pháp đàm

 

 

Trở về xóm Mới (nếu ngày quán niệm ở xóm khác)

7:00-7:45

Thể dục

 

 

Ngày xuất sĩ

 

Thể dục

 

7:45

Ăn sáng trong im lặng

Ăn sáng trong im lặng

8:30

 

Làm vệ sinh khu vực

 

Làm vệ sinh khu vực

 

Làm vệ sinh khu vực

9:15-10:15

9:15-10:15

Lớp chữ Hán cho xuất sĩ

 

10:30-11:30 Họp Giáo thọ

 

Cư sĩ: tự học

 

Xuất sĩ: Soi sáng

Lớp học giới cho Tân Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na và Sadini

 

Cư sĩ: pháp đàm về 5 giới

10:30-11:30

Hướng dẫn tổng quát cho thiền sinh mới

Cư sĩ: Pháp đàm

11:45

Thiền hành

Thiền hành

12:30

Ăn trưa – 20′ im lặng

Ăn trưa Picnic

Ăn trưa – 20′ im lặng

15:00 -17:00

Họp chúng

&

Chấp tác

Họp chúng

&

Chấp tác

 

Họp chúng

Thức xoa ma na, sadini và cư sĩ: chấp tác

 

15:00-1600: Lớp giới cho Tỳ kheo ni

 

16:15-17:15: Họp  Tỳ kheo ni

17:30-18:30

Ăn tối im lặng

Ăn tối

Ăn tối im lặng

Ăn tối

19:30

18:45 -19:45

Lớp ngôn ngữ cho xuất sĩ

 

20:00 – (45’)

Ngồi thiền có hướng dẫn & Kinh hành

18:45 -19:45

Y chỉ sư- Y chỉ muội

 

 

20:00 – Thiền buông thư – Thiền lạy

(Anh- Việt hoặc Pháp-Việt)

 

Làm biếng

 

 

Làm Mới hoặc tụng sám hối

 

 

Lớp học tụng kinh cho xuất sĩ (nếu xóm Mới không tổ chức ngày xuất sĩ này)

 

18:45 -19:45

Lớp ngôn ngữ cho xuất sĩ

 

20:00 – (45’) Thiền tọa & kinh hành

 

 

Làm biếng

Im lặng hùng tráng

23:00

Tắt đèn

 

 

*Chùa Cam Lộ (Xóm Hạ):

Thi Khóa Tu Hc Mùa Đông 2012 – 2013

Ngày /Giờ

Thứ Hai

Ngày không sử dụng xe

Thứ Ba

Ngày Xuất sĩ/Cư sĩ

Thứ Tư

Thứ Năm

ngày Quán niệm

Thứ Sánu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ngày Quán niệm

 

5:00

Làm biếng

8:00 Ăn sáng

 

 

 

 

 

12:30 Ăn trưa

 

 

 

 

 

17:45 Ăn tối

 

 

 

Thức chúng

Làm biếng

Thức chúng

5:30

 

Thiền tọa- Tụng kinh (V)

 

Tụng giới

Thiền tọa- Tụng kinh (V)

Ngồi thiền có hướng dẫn 45′ & kinh hành

Thiền tọa- Tụng kinh (V)

6:45

6:45 Ăn sáng

 

8:00 Khởi hành đi xóm khác hoặc chấp tác

 

9:00 Thiền tọa 15′

 

Pháp thoại

 

Thiền hành

 

Ăn trưa

 

Sinh hoạt buổi chiều

 

Trở về xóm Hạ

Thể dục

6:45 Ăn sáng

 

8:00 Khởi hành đi xóm khác hoặc chấp tác

 

9:00 Thiền tọa 15′

 

Pháp thoại

 

Thiền hành

 

Ăn trưa không nghi lễ

 

Sinh hoạt buổi chiều

 

Trở về xóm Hạ

 

Thể dục

6:45 Ăn sáng

 

8:00 Khởi hành đi xóm khác hoặc chấp tác

 

9:00 Thiền tọa. 15′

 

Pháp thoại

 

Thiền hành

 

Ăn trưa nghi lễ (Quá đường)

 

Sinh hoạt buổi chiều

 

Trở về xóm Hạ

 

7:45

Ăn sáng

Ăn sáng

8:15

Cư sĩ: Vệ sinh khu vực

Cư sĩ: Vệ sinh khu vực

9:00-11:00

Họp chúng & Chấp tác

 

Họp chúng & Chấp tác

11:30-12:30

Lớp học giới

Lớp ngôn ngữ

*Họp Giáo thọ sau khi họp chúng

11:30 Lớp học giáo lý căn bản bằng DVD

12:30

Ăn trưa

15:00-16:00

Thiền hành

Ăn trưa

Thiền hành

16:15-17:15

Họp Tỳ kheo ni

Ngồi chơi (Be-in) cho sadini

Sinh hoạt riêng cho cư sĩ

Lớp Chữ Hán cho xuất sĩ

Y chỉ sư – Y chỉ muội

*Soi sáng (tháng cuối cùng của an cư)

Ăn tối

 

19:30

19:30 *Làm mới hoặc tụng sám hối

Làm biếng

Thiền tọa &Tụng kinh (Anh, Pháp)

Làm biếng

Thiền tọa & Tụng kinh (Anh, Pháp)

*Hướng dẫn tổng quát cho thiền sinh mới

Thiền tọa & Tụng kinh (Anh, Pháp)

Làm biếng

 

 

Im lặng hùng tráng sau sinh hoạt cuối cùng của bổi tối

22:00

Tắt đèn

 

*Luân phiên mỗi tuần: Làm mới toàn chúng, hoặc Tụng sám hổi (tiếng Anh và Việt), hoặc Chia sẻ trong đội luân phiên (xuất sĩ và cư sĩ) hoặc Làm mới trong khu vực.