Cây trúc vàng

Gia đình xuất gia Trúc Vàng có 13 vị đã được làm lễ xuất gia vào ngày 17 tháng 10 năm 2010. Lễ xuất gia được tổ chức tại Tu viện Thái Lan nhân chuyến về thăm Thái Lan 2010 của Sư Ông và tăng thân Làng Mai.

Bài ca Trúc vàng. Sáng tác: Pháp Chiêu

Download

Bài ca Trúc vàng. Sáng tác: Pháp Xa

Download