Cây lê

Gia đình xuất gia Cây Lê có 45 vị xuất gia ngày 17 tháng 2 năm 2008. Lễ truyền giới được tiến hành tại Làng Mai, đồng thời truyền qua mạng lưới Internet về tu viện Bát Nhã.

Download