Cây hồng giòn

Gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn

Gia đình Cây Hồng Dòn có 49 vị xuất gia ngày 08 tháng 01 năm 2006. Lễ truyền giới tiến hành tại Làng Mai và truyền về tu viện Bát Nhã qua mạng lưới Internet.

 

Download