Cây ngô đồng

Gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng có 27 vị xuất gia ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong chuyến về Việt Nam lần thứ 3 của Sư Ông và tăng thân Làng Mai tham dự Vesak 2008.

Download