Cây trầm hương

Gia đình xuất gia Cây Trầm Hương có 77 vị, xuất gia ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại tu viện Bát Nhã trong chuyến về Việt Nam lần thứ 2 của Sư Ông và tăng thân Làng Mai để tổ chức trai đàn chẩn tế tại 3 miền đất nước.

Download