Cây hải đường

Gia đình xuất gia Cây hải đường

Gia đình Cây Hải Đường có 27 vị xuất gia ngày 10 tháng 05 năm 2006. Lễ truyền giới tại Làng Mai và truyền về tu viện Bát Nhã.

 

Download