Ngày đầu của Khóa tu mùa hè 2011

summer retreat 2011 (4)

summer retreat 2011 (6)

summer retreat 2011 (5)

summer retreat 2011   plum village   khoa tu mua he   lang mai (4)