Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Đài mây tím Thiền ca Tập nhạc Rừng Mai Cây Lê

Cây Lê

Gia đình xuất gia Cây Lê có 45 vị xuất gia ngày 17 tháng 2 năm 2008. Lễ truyền giới được tiến hành tại Làng Mai, đồng thời truyền qua mạng lưới Internet về tu viện Bát Nhã.


tải về.mp3