Sinh hoạt năm 2013

Hoằng Pháp Tại Bắc Mỹ
11.8 – 27.10
Hoằng pháp tại EIAB
Hoằng pháp tại Hongkong (AIAB)
18-27.05.2013
Hoằng Pháp tại Hàn Quốc
01.05-14.05.2013
Hoằng pháp tại Thái Lan
29.03.2013 – 28.04.2013
Khóa tu gia đình – Singapore (16-20.03.2013)
Hoằng pháp các nơi khác
Làng Mai mùa Xuân
Làng Mai mùa Hè
Khóa tu dành cho người nói tiếng Pháp 2013
15-22/03/2013
Tay trong tay ta đi tới
Khóa tu xuất sĩ 17-24/02/2013
DVD “Bước tới thảnh thơi, Đi trong chánh niệm”
Bụt và Tổ trong ta
Làng Mai mùa thu
Làng Mai mùa Đông
Lễ xuất gia cho 27 cây Đoàn (Linden tree)
“…Khi mình xuất gia, mình phải buông bỏ hết. Mình tham dự vào Tăng đoàn và không còn nghĩ tới một tương lai riêng của mình nữa. Tương lai của mình là tương lai của Tăng đoàn. Sự nghiệp của mình là sự nghiệp của Tăng đoàn. Những khó khăn của mình trở thành những khó khăn của Tăng đoàn. Những thành đạt của mình trở thành những thành đạt của Tăng đoàn. Và ngược lại, những khó khăn của Tăng đoàn trở thành những khó khăn của mình, và những thành đạt của Tăng đoàn cũng trở thành những thành đạt của mình. Mình không có một cái ta riêng nữa, không có một tương lai riêng nữa. Mình có một tương lai chung”.