Hoằng Pháp Tại Bắc Mỹ

11.8 – 27.10

Điểm đến của nền giáo dục hiện đại
Khóa tu dành cho giáo chức 11-16.08 tại đại học Brock, Toronto, Canada
Khóa tu dành cho giáo chức tại đại học Brock (11-16/08/2013), Toronto, Canada
Nghệ thuật xử lý khổ đau
Khóa tu tại tu viện Bích Nham 25.8-30.8/2013
Nhật ký thị giả
Khóa tu tại Tu viện Bích Nham 2013
Ngày Chánh Niệm tại World Bank, 9-10.09.2013
Ghi chép của thị giả về những lời dạy của Sư Ông cho ông Kim Young Jim – Chủ tịch Ngân hàng thế giới (World Bank) và nhân viên trong hai ngày sinh hoạt chánh niệm (9-10.09.2013) tại World Bank, Washington DC.
Tổng kết chuyến đi Bắc Mỹ