Hoằng Pháp tại Hàn Quốc

01.05-14.05.2013

Dừng lại để trị liệu
Theo bước chân Thầy tại Hàn Quốc, tháng Năm 2013
Ôn cố tri tân
Đây là các phần trong nhật ký về hai mươi ngày hoằng hóa tại Hàn Quốc năm 2003. Lời văn rất thật, phản ánh được các khía cạnh cũng rất thật của chuyến đi mười năm về trước của Sư Ông và tăng đoàn Làng Mai.