Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Tình thầy trò

Chân Pháp Ứng

Còn nguyên sơ, còn trọn vẹn

Có những con đường mình tự trả

Mình thấy thích, mình làm thôi

Mình đâu có tính toán gì đâu.