Khóa tu tiếng Pháp 2016

(từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Làng Mai, nước Pháp)