Lễ truyền giới Nữ Khất Sĩ-(Đại giới đàn “Qua bờ”)

Lễ truyền giới Nữ Khất Sĩ tại Tu Viện Lộc Uyển (Làng Mai-Mỹ)

Lễ truyền giới Nữ Khất Sĩ tại Xóm Thượng (Làng Mai-Pháp)

Lễ truyền giới Nữ Khất Sĩ tại Tu viện Vườn Ươm (Làng Mai-Thái Lan)