Lễ rước Giới bản-Đại giới đàn “Qua Bờ”2021

Lễ rước Giới bản tại Tu Viện Lộc Uyển-(Làng Mai tại Mỹ)

Lễ rước Giới bản tại Xóm Thượng – (Làng Mai tại Pháp)

Lễ rước Giới bản tại Tu viện Vườn Ươm (Làng Mai tại Thái Lan)