Lễ truyền giới Nam Khất Sĩ -(Đại Giới Đàn “Qua Bờ” 2021

Lễ truyền giới Nam Khất Sĩ tại Tu Viện Lộc Uyển (Làng Mai-Mỹ)

Lễ truyền giới Nam Khất Sĩ tại Xóm Thượng (Làng Mai-Pháp)

Lễ truyền giới Nam Khất Sĩ tại Tu viện Vườn Ươm (Làng Mai-Thái Lan)