Lễ truyền đăng trong Đại Giới Đàn “Qua Bờ”

Lễ truyền đăng tại Xóm Thượng (Làng Mai-Pháp)

Lễ truyền đăng tại Tu viện Lộc Uyển (Làng Mai-Mỹ)

Lễ truyền đăng tại Tu viện Vườn Ươm (Làng Mai-Thái Lan)