Thư Thầy

Hộ niệm Sư thầy Đàm Nguyện

Thư ngày 5.10.2011

Hộ niệm cho Sư Thầy Đàm Nguyện

Tu viện Bích Nham 5-10-2011
Thương gởi Tứ chúng của môn phái Từ Hiếu và Mai Thôn đạo tràng trong nước và ngoài nước,

Sư Thầy Đàm Nguyện pháp hiệu Chân Hương Lâm, tọa chủ đạo tràng Đình Quán ở Hà Nội là một trong những vị đệ tử giỏi nhất của Thầy. Sư Thầy là một bậc cao đức xuất thân từ môn phái Từ Hiếu, có niềm tin kim cương bất hoại nơi pháp môn tu tập của đạo tràng Mai Thôn, trong mấy mươi năm qua đã thực tập rất vững chãi, tạo an lạc và hạnh phúc cho chính mình và cho biết bao nhiêu người khác, và đã đánh bại được mọi thứ giặc phiền não và cả những bệnh nan y. Sư Thầy đúng là một khu rừng thơm của tứ chúng và của thế gian. Đời của Sư Thầy là chứng tích của một sự thành công của nếp sống xuất gia. Sư Thầy thật xứng đáng là một bậc xuất trần thượng sĩ đáng làm mẫu mực cho những ai muốn đem tất cả cuộc đời của mình để phụng sự chánh pháp và phục vụ con người.

Tôi được báo tin là Sư Thầy mới được chở vào bệnh viện điều trị. Xin đại chúng nhất tâm hộ niệm cho Sư Thầy để Sư Thầy có thể có mặt lâu dài làm nơi nương nương tựa cho tứ chúng đệ tử chủa Sư Thầy và tất cả chúng ta.

Xin cảm tạ đại chúng.

Nhất Hạnh
giữa khóa tu Bước Tới Thảnh Thơi
tại tu viện Bích Nham, Nữu Ước, Hoa Kỳ