Lễ truyền đăng trong khoá tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” 2023

Đây là lễ truyền đăng của tăng thân xuất sĩ Làng Mai được diễn ra vào ngày 19.02.2023 trong khoá tu xuất sĩ ” Vững một niềm tin” tại Chùa Pháp Vân, xóm Thượng- Làng Mai, Pháp. Đại chúng vui mừng chào đón thêm 8 vị giáo thọ mới đã được  truyền đăng- tiếp nhận ngọn đèn chánh pháp được trao truyền từ chư Bụt, chư Tổ. Và nguyện mang những ngọn đèn của chánh niệm, từ bi, hiểu biết đi vào cuộc đời. Buổi lễ đã diễn ra thành công viên mãn.