Hình truyền đăng trong Đại giới đàn Ân Nghĩa

Từ ngày 22 đến 27 tháng 3 năm 2016, tại Làng Mai Pháp và Thái Lan.