Lễ truyền đăng tại tu viện Bích Nham tháng 9 năm 2022

Vào ngày 03 tháng 09 năm 2022, tại tu viện Bích Nham, Làng Mai Mỹ đã diễn ra lễ truyền đăng cho hai sư cô Chân Nhất Nghiêm và Chân Trăng Thủy Tiên. Trong buổi lễ, sư cô Chân Không thay mặt tăng thân trao đèn và kệ truyền đăng cho hai vị tân giáo thọ. Hai vị tân giáo thọ đã chia sẻ bài pháp thoại đầu tiên trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Dưới đây là vài hình ảnh trong ngày vui của đại chúng Bích Nham: