Hình truyền đăng tại tu viện Mộc Lan – năm 2016

Ngày 20.11.2016