Lễ truyền đăng trong khoá tu xuất sĩ 2018 “Còn nhau ta còn tương lai”