Ba sự quay về

Nhạc & lời: Nhất Hạnh
Tải về.mp3

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
Namo Buddhaya

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết
Namo Dharmaya

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Namo Sanghaya

Buddham saranam gacchami
Dharmam saranam gacchami
Sangha saranam gacchami