Lòng không bận về


Ngồi đây lắng tiếng chim bay

Ba ngàn thế giới không đầy tấc gang

Phương Tây vừa khuất quạ vàng

Phương Đông thỏ ngọc đã ngang đỉnh đồi

Trước sau có một mình tôi

Nghe như có tiếng đất trời gọi nhau

Xuất thiền lặng lẽ giây lâu

Lá xanh rèm liếp bên lầu sáng trăng

Sông xưa thuận nẻo dương trần

Gió theo tám hướng, lòng không bận về.