Stick Counting Ceremony-EN,VN

Nghi thức phát thẻ, kiểm thẻ và kiết giới

Nghi thức phát thẻ, kiểm thẻ và kiết giới chuẩn bị an cư kiết đông

 

Đại chúng tập họp – Dâng hương, khai kinh và tụng Bát nhã.

Tác Pháp Yết Ma Đếm Thẻ :

 

Thầy Yết Ma:
–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?
–         Has the whole community assembled?

Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.
–         The whole community has assembled.

Thầy Yết Ma:
–         Có sự hòa hợp không ?
–         Is there harmony in the community?

Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, có sự hòa hợp.
–         Yes. There is.

Thầy Yết Ma:
–        Có vị nào vắng mặt đã yêu cầu được đại diện và xin được nhận thẻ không?
–        Is there anyone who cannot be present who has asked to be represented, and has requested to receive the counting stick?

Thầy Thủ Chúng:
–   Thưa, không có.
–   No there is not

Thầy Yết Ma:
–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?
–         What is the reason for the assembly of the Noble Community today?

Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma phát thẻ và đếm thẻ chuẩn bị an cư kiết đông năm 2013-2014.
–         The community has gathered in order to practice the Sanghakarma distributing and counting the counting sticks preparing for the winter retreat 2013-2014.

Thầy Yết Ma:
–         Xin đại chúng lắng nghe. Hôm nay, một ngày trước ngày đối thủ an cư, xin phát thẻ để kiểm điểm số lượng tỳ khưu, sa di, và cận sự có mặt suốt trong ba tháng an cư kiết đông năm 2013-2014. Giờ này đã được chỉ định là giờ phát thẻ và kiểm điểm số thẻ.  Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đày đủ hay không?

–         Noble Sangha, please listen. Today, one day before the Varsavasana ceremony, we request to distribute counting sticks to count the numbers of Bhikkshus, Sramaneras and lay persons who will be here for the whole 3-month duration of the rain reason retreat 2013-2014. This time has been assigned to be the time for distributing and counting the counting sticks. This is the proposal. Is the announcement of the proposal clear and complete?

Đại chúng đáp:
–         Rõ ràng và đầy đủ.
–         Clear and complete

 

Duy Na:

Xin đại chúng nâng thẻ mình lên, những vị không có thẻ xin chắp tay.

Chúng con rất hạnh phúc được nương tự và an cư với Đức Bổn Sư.

We are very happy to able to take refuge in you, Lord Buddha
and practice with you in this winter retreat

How happy it is
To be with and to practice with the Sangha
This counting stick certifies,
Ninety days of mindfulness practice.

Hạnh phúc thay đuợc sống
Cùng tăng đoàn an cư
Thẻ này là chứng tích
Chín mươi ngày công phu.

Những vị ngồi đầu hàng đặt thẻ vào mâm và chuyền xuống cho tới người cuối cùng.

(Sau đó hai vị đếm thẻ trong mâm thu được: bao nhiêu tỳ khưu, sadi, cận sự. Cộng thêm với thẻ của Bụt và thẻ của sử giả giám trai.)


Trở vào thiền đường hai vị công bố:

Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2013, trong kỳ An cư kiết đông này,

tại chùa Pháp Vân của Đạo Tràng Mai Thôn, số người an cư có tất cả là:

___________ tỳ khưu,
___________ sa di, và
___________ cận sự.

Cộng lại tất cả là: ___________ vị sẽ an trú tu tập miên mật trong 90 ngày.
Thêm vào đây là một thẻ của Đức Bổn Sư và một thẻ của Sứ Giả Giám Trai, tổng cộng là ___________ thẻ.
Chúng con xin trình để đại chúng liễu tri.

Today, the 14 th of November year 2013, for this Winter Rain Season Retreat, in the Dharma Cloud Temple  of the PlumVillage Practice Center,
there are:
___________ Bhikkshus,
___________ Sramaneras and
___________ lay persons practicing for the whole 90 days of the retreat.

Including 1 (one) counting stick for the Buddha and 1 (one) counting stick for the Kitchen Inspector Bodhisattva,
the total is ___________ counting sticks.
We would like to report to the sangha for your consideration.

(Sau khi công bố xong, hai vị mang khay đi lên bàn Bụt và đặt khay trên bàn Bụt,
lạy xuống một lạy và trở về chỗ ngồi của mình.)

 

Tác Pháp Yết Ma Kiết Giới Trường và Đại Giới

Thầy Yết Ma:
–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?
–         Has the whole community assembled?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.
–         The whole community has assembled.

Thầy Yết Ma:
–         Có sự hòa hợp không ?
–         Is there harmony in the community?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, có sự hòa hợp.
–         Yes. There is.
Thầy Yết Ma:
–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?
–         What is the reason for the assembly of the Noble Community today?
Thầy Thủ Chúng:
–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma kiết giới an cư kiết đông năm 2013-2014.
–         The community has gathered in order to practice the Sanghakarma to declare the boundary for the winter retreat 2013-2014.


Thầy Yết Ma:

Xin đại chúng lắng nghe, hôm nay chúng tăng kiết giới con xin phép được nêu các tiêu giới cho giới trường và đại giới của chùa Pháp Vân trong khóa tu an cư kiết đông năm nay 2013-2014.

Giới trường của chùa Pháp Vân khi đại chúng tác pháp yết ma chính thức là Thiền Đường Nước Tĩnh.

Đại giới về hướng Tây là khu rừng sồi trước cổng xóm Thượng và con đường thiền hành dẫn tới Tây hồ. Về hướng Đông là con đường đi thiền hành trước cốc Linh Quy và con đường cuối rừng sồi kéo dài xuống chùa Sơn hạ.
Về hướng Bắc là con đường đi vào nhà ông hàng xóm Bon- ami.
Và hướng Nam là con đường nhựa trước chùa Sơn Hạ dẫn tới Tây Hồ.

Đại giới của chúng ta bao gồm cả con đường qua xóm Đoài, và xóm Tây Hồ để tập thể dục và chạy bộ cũng như toàn thể phạm vi các xóm ấy. Xin đại chúng xem thêm bản đồ để biết rõ chi tiết của đại giới bao quanh chùa Pháp Vân.

Vào ngày quán niệm chung cho các xóm, đại giới chúng ta có thêm đường đi qua Xóm Hạ, Xóm Mới, Sơn Cốc và các nơi sinh hoạt chung của đại chúng trong các xóm ấy.

Đại giới cho các vị tri xa, tri khố, và thủ qũy bao gồm thêm những nơi mình cần đi đến trong ngày để làm việc cho đại chúng.

 

Noble Community, please listen, I have been asked to represent the community to propose and declare the boundaries of sangha gathering hall for formal sangha-karman procedure and the great boundaries of the Dharma Cloud Temple to ensure that we may live happily and harmoniously together in this Three Month Winter Retreat 2013-2014.

The boundaries of sangha gathering hall for formal sangha-karman procedure include the Still Water Meditation Hall.

The great precept boundary on the West, is the oak tree forest on the right hand side of the upper hamlet entrance and the path that leads to West Lake. On the East it’s the walking meditation path in front of the Turtle lodge, and the path that, from the eastern end of the oak tree wood on our property, leads down to Son Ha. On the North it’s the road that leads into the property of mr Bonami, and on the South it’s the asphalt road in front of Son Ha temple up until West lake.

Our great boundaries also include the road to the West Hamlet, toward  Puyguilhem Church and West Lake Hamlet for the brothers to practice jogging and walking meditation as well as the properties of those hamlets. Please consult the map for the detail boundaries.

On the mindfulness days of all hamlets, our great boundaries include the roads leading directly to the Lower Hamlet, the New Hamlet and the Hermitage as well as the areas of sangha activities in those places.

For our car manager, shopping manager and the treasurer, our great boundaries also expand to include the outside areas that are needed for their sangha works.

 

Kính thưa đại chúng,

Các tiêu giới của giới trường và đại giới của chùa Pháp Vân trong mùa an cư kiết đông năm nay 2013-2014  đã được tuyên bố, nếu phù hợp với tất cả đại chúng, xin đại chúng hoan hỷ chấp thuận.  Đây là lời tác bạch.

Noble Community, the boundaries of sangha gathering hall and the great boundaries of the Dharma Cloud Temple for the Three Month Winter Retreat 2013-2014 have been clearly defined as above. That is the proposal.

Các tiêu giới của giới trường và đại giới của chùa Pháp Vân trong mùa an cư kiết đông năm nay 2013-2014  đã được tuyên bố, nếu vị nào đồng ý xin giữ im lặng, vị nào không đồng ý xin nói lên.

Noble Community, the boundaries of sangha gathering hall and the great boundaries of the Dharma Cloud Temple for the Three Month Winter Retreat 2013-2014 have been clearly defined. Anyone who accepts the proposal please remain silent. Anyone who does not accept the proposal please speak out.

Đại chúng đã giữ im lặng sau một lần tác bạch và một lần hỏi.  Như vậy các tiêu giới của giới trường và đại giới trong mùa an cư kiết đông năm nay 2013-1014 đã được đại chúng hoan hỷ chấp thuận.  Xin cảm ơn đại chúng.

The community has remained silent and thus we know that the proposal has been accepted. The the boundaries of sangha gathering hall and the great boundaries of the Dharma Cloud Temple  for the Three Month Winter Retreat have been declared. Thank you.

Hồi hướng: