Ceremony of Requesting Refuge-EN,VN

Lễ Đối Thú An Cư

 

Varsavasana Ceremony – Ceremony of Requesting Refuge
Lễ Đối Thú An Cư

 

Incense Offering, Touching the Earth, Sutra Opening Verse, The Heart of the Prajñaparamita
Tĩnh tọa, Dâng hương, Khai kinh, Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

 

Sanghakarman Procedure
Tác Pháp Yết Ma

Sanghakarman Master:
–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?
–         Has the whole community assembled?
Sangha Convener:
–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.
–         The whole community has assembled.

Sanghakarman Master:
–         Có sự hòa hợp không?
–         Is there harmony in the community?
Sangha Convener:
–         Thưa, có sự hòa hợp.
–         Yes, there is harmony.

Sanghakarman Master:
–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?
–         Why has the community assembled today?
Sangha Convener:
–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Đối Thú An Cư, khai mạc khóa tu an cư kiết đông năm 2013-2014.
–         The community has assembled to perform the sanghakarman for opening the Three-Month Winter Retreat in the year 2013-2014 and conducting the Ceremony of Requesting Refuge (Varsavasana).

 

Sanghakarman Master:

– Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2013 là ngày được chọn để làm lễ Đối Thú An Cư, khai mạc khóa tu an cư kiết đông năm 2013-2014 tổ chức tại đạo tràng Mai Thôn. Chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng để làm lễ Đối Thú An Cư trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc Đối Thú An Cư là hợp pháp. Đây là lời tác bạch. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

– Noble community, please listen. Today November 15, 2013, has been declared to be the day for opening the Three-Month Winter Retreat in the year 2013-2014, and conducting the Ceremony of Requesting Refuge (Varsavasana).  The community has assembled at the appointed time and is ready to perform the ceremony in an atmosphere of harmony. Thus, the ceremony can proceed.  This is the proposal. Is the announcement of the proposal clear and complete?

Everyone:
–         Rõ ràng và đầy đủ.
–         Clear and complete. (C)

_______________

(Sư Ông ra trước để làm đối thú với các vị trụ trì, sau đó các vị trụ trì đối thú với Sư Ông.  Các vị trụ trì quay lại về phía đại chúng để nhận đối thú từ đại chúng. Hồi hướng.)