3

Hơi thở nương chuông về chánh niệm. Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi.