Mùa hè 2018

Mùa hè tại Làng Mai đang biểu hiện cùng với những đóa sen hồng thắm và tiếng cười vang của em thơ.

Mỗi tuần của khóa tu mùa hè, Làng Mai đón gần 1000 thiền sinh từ nhiều quốc gia với 15 ngôn ngữ khác nhau về tu học.