Ngắm trăng

 

Nếu không có ngã

Thì ai sẽ đi luân hồi ?

Tại sao ta phải phá ngã ?

Tại sao phải thoát luân hồi ?

Ngã tuy rằng không có

Nhưng ngã chấp còn kia

Luân hồi tuy không

Nhưng ý niệm luân hồi vẫn có.

Trăng tròn đêm nay có ngã hay không ?

_ Trăng tròn làm gì có ngã

Và người nhìn trăng đêm nay có ngã hay không ?

_ Người nhìn trăng cũng không làm gì có ngã

Vậy làm sao người ngắm trăng có thể ngắm trăng ?

Bởi vì trăng không có ngã

Và bởi vì người ngắm trăng không có ngã

Cho nên cả trăng và người ngắm trăng đều là

thực tại nhiệm mầu

Và ngắm trăng là một điều mầu nhiệm nhất trên đời

Ngắm trăng chính là công phu tu tập.