Đi vòng quanh


Này người đang đi vòng quanh

Hãy dừng lại

Anh đi như thế để làm gì ?

Tôi không thể không đi

Và vì tôi không biết đi đâu

Nên tôi đi vòng quanh.

Này người đang đi vòng quanh

Anh hãy chấm dứt việc đi quanh.

Nhưng nếu tôi chấm dứt việc đi

Thì tôi cũng chấm dứt tôi.

Này người đang đi vòng quanh

Anh không phải là sự đi quanh

Anh có thể đi

Nhưng không cần đi quanh.

Tôi có thể đi đâu ?

Anh hãy đi tìm anh

Anh hãy đi tìm người thương.