Ngày thứ nhất

NGÀY THỨ NHẤT

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022

(Nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu)

8h00: Nhập Kim Quan  

 

 

(Chư Tôn thiền đức Tăng Ni vân tập trong và ngoài sân phía trước  thiền đường Trăng Rằm Chùa Từ Hiếu. Vì không đủ chỗ, kính xin quý vị Phật  tử cư sĩ hoan hỷ đứng ở phía bên ngoài hàng rào sân thiền đường Trăng Rằm) 

 Trị Quan 

(Chuông Trống Bát Nhã – Đại chúng giữ im lặng trong thời gian cung thỉnh – tâm niệm và mật niệm cúng dường)  

9h30: Lễ Bạch Phật Khai Kinh 

10h00: Thỉnh Giác Linh An Vị – Thọ Tang 

11h00: Cung tiến Giác Linh – Thọ Trai trong chánh niệm 

Khai thị – Đọc Năm quán – Ăn cơm trong im lặng 

14h00: Kính viếng và Đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng Thiền Sư

Tùy nghi ngồi thiền và đi thiền cúng dường 

(Kính mời Chư tôn Thiền đức và quý vị Phật tử cư sĩ, trước hoặc sau khi đảnh lễ Giác Linh Thiền Sư trong im lặng, cùng ngồi thiền hay đi thiền để tâm niệm và mật niệm cúng dường)

17h00: Ăn chiều trong im lặng và chánh niệm 

(Kính xin quý vị tự thực tập Quán niệm trước khi ăn)

19h00: Ngồi thiền và Tụng kinh 

 

 

(Chư tôn Thiền đức Tăng Ni vân tập trong và ngoài sân phía trước thiền đường Trăng Rằm. Vì không đủ chỗ, kính xin quý vị Phật tử cư sĩ hoan hỷ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp trong các khu vực mở rộng chung quanh chùa) 

21h00: Chỉ tịnh