Quán niệm trước khi tụng kinh

Quán niệm trước khi tụng kinh
(Một phép thực tập ở Làng Mai, được đọc lên trước khi quý thầy,  quý sư cô bắt đầu thời tụng kinh trước pháp thoại ngày quán niệm để đại chúng cùng thực tập).

Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt.

Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một cơ thể, lắng nghe như một cơ thể, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.

Contemplations before chanting

The Sangha is invited to come back to our breathing, so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river, with no more separation.

Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex.

Contemplations avant le chant

La Sangha est invitée à retourner à sa respiration; ainsi notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière sans plus aucune séparation.

Laissons la Sangha toute entière respirer comme un seul corps; chanter comme un seul corps; écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d’un soi illusoire et nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d’infériorité et d’égalité.