Là một dòng chảy

Lời quán niệm trước các buổi họp và soi sáng

Khi nhìn anh (chi, em) tôi thấy anh là một dòng chảy mà không thấy một cái ngã riêng biệt để trách móc hay để khen ngợi. Nhìn vào anh tôi thấy tổ tiên, dòng họ, cha mẹ, đất nước và văn hóa của anh, những cái hay cái đẹp và những cái còn chưa được hay, chưa được đẹp. Anh là một biểu hiện nhiệm màu, một bông hoa trong vườn hoa nhân loại. Tôi thấy, tôi trân quý sự có mặt của anh. Và tôi cũng mong anh thấy tôi là một dòng chảy, không phải một cái ngã riêng biệt để trách móc, chê bai hay tán dương khen ngợi. Chúng ta được làm anh chị em của nhau trong tăng thân này, vì vậy tôi có anh trong tôi và anh có tôi trong anh. Chúng ta phải nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau làm lớn những cái hay cái đẹp và chuyển hóa những cái chưa hay chưa đẹp. Nếu tôi có nói điều gì để giúp anh chuyển hóa đó không phải là một sự trách móc mà là một ước mong. Nhìn vào tôi, anh cũng thấy những cái vụng về, không toàn hảo nơi tôi và nếu anh có nói điều gì với tôi thì đó cũng không phải là sự chê bai hay trách móc mà chỉ là một ước mong cho tôi chuyển hóa. Anh chuyển hóa thì tôi có hạnh phúc thêm và tôi có chuyển hóa thì anh có hạnh phúc thêm. Chúng ta nâng nỡ nhau trên con đường thực tập. Chúng ta cần nhau. Tôi rất trân quý sự có mặt của anh trong tăng thân này.

 

Contemplations before a Meeting or a Shining Light Session

When I look at you, I see you as a flowing stream and not a separate self to reproach or to praise. Looking into you, I see your ancestors, your lineage, your parents, your homeland, your culture, the things that are great and beautiful, and the things that are not yet great and beautiful. You are a wonderful manifestation, a flower in the garden of humanity. I am aware of your presence and I cherish your presence. I also hope that you see me as a flowing stream, and not a separate self to reproach, to criticize or to praise. We are brothers and sisters of each other in this Sangha. Therefore, I have you in me and you have me in you. We must support and encourage each other to cultivate further the things that are great and beautiful in us, and to transform those that are not yet so great and beautiful. If I said something to help you transform, it is not a reproach but it is my hope for you. Looking into me, you also see the things that are unskillful and imperfect, and if you said something to me, it is not a criticism or a reproach, but it is only a hope for me to transform. When you transform, I can be happier, and when I transform, you can be happier. We support one another on the path of practice. We need each other. I deeply cherish your presence in our community.