An khi thở, lạc khi đi

Thơ: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Nhạc: Thầy Pháp Niệm

 

 

Để Bụt thở, để Bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi.

Bụt đang thở, Bụt đang đi, mình được thở, mình được đi.

Bụt là thở, Bụt là đi, mình là thở, mình là đi.

Chỉ có thở, chỉ có đi, không người thở, không người đi.

An khi thở, lạc khi đi, an là thở, lạc là đi.