Lịch Đại Giới Đàn Lắng Nghe

DaiGioiDanlangNghe

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Chủ Nhật – 20/02/2011

8:30 Tập họp tại Thiền đường Chuyển Hóa
9:00 Rước Giới Bản Ba La Đề Mộc Xoa từ Thiền đường Chuyển Hóa đến thiền đường Nước Tĩnh
9:30 – 10:15 Lễ Khai Đàn
10:30 Nghỉ ngơi
11:30 Truyền giới Cận Sự
13:00 Ăn trưa
15:30 Truyền giới Tiếp Hiện
18:00 Trở về lại Xóm của mình và ăn tối

 

Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ
Thứ Hai  – 21/02/2011

9:00 Tập họp tại Thiền đường Hội Ngàn Sao
9:30 Truyền giới Thức Xoa Ma Na
11:30 Thiền Hành
12:30 Ăn trưa
15:00 Lễ Khai Mạc Truyền Đăng và Lễ Truyền Đăng
18:00 Trở về lại Xóm của mình và ăn tối

 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Thứ Ba – 22/02/2011

9:00Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh
9:30 – 12:00 Truyền giới Nam Khất Sĩ
*Cư Sĩ thực tập thiền lạy trong Thiền Đường Chuyển Hóa
12:30 Ăn trưa
15:00 Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh
15:30 – 17:30 Truyền giới Nữ Khất Sĩ
*Cư Sĩ thực tập pháp đàm
18:00 Trở về lại Xóm của mình và ăn tối


Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới
Thứ Tư – 23/02/2011

09:00 Truyền Đăng
12:30 Ăn trưa
15:00 Giáo thọ mới chia sẻ chung
18:00 Trở về lại Xóm của mình và ăn tối


Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới
Thứ Năm – 24/02/2011

9:00 Truyền Đăng           
12:30 Ăn trưa – Nghỉ Trưa
15:00 Giáo thọ mới chia sẻ chung
18:00 Trở về lại Xóm của mình và ăn tối

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Thứ Sáu  – 25/02/2011

9:00 Truyền Đăng và bế mạc Đại Giới Đàn
11:30 Thiền Hành
12:30 Ăn trưa
14:30 Nghỉ Trưa
15:00 Giáo thọ mới chia sẻ chung
18:00 Trở về lại Xóm của mình và ăn tối