Truyền giới Nữ khất sĩ

 

Hình ảnh Lễ truyền giới Nữ khất sĩ tại làng Mai (22-02-2011)

01 y bat__02 cac su ba dang huong

 

03 tac bach__04 thinh su 1

 

05 thinh su 2__06 ton chung

 

07 gioi tu quy chap tay__08 chung minh nu

 

09 su ba__10 yet ma

 

11 trao y__12 tan ty kheo ni quy

 

<<về lại trang hình ảnh Đại giới đàn Lắng Nghe<<