Phẩm 18: Tùy hỷ công đức

Bây giờ chúng ta đi sang Phẩm thứ 18, Phẩm Tùy Hỷ Công Đức, trang 422.

Tùy hỷ có nghĩa là vui theo, You are happy, I am happy for you.  Có thể khi nghe Pháp Hoa mình chưa nắm được, chưa thấy được, nhưng có một người bạn nghe Pháp Hoa, đã nắm được, thấy được, người đó có rất nhiều hạnh phúc.  Thấy người đó có hạnh phúc, mình cũng thấy có hạnh phúc theo.  Cái đó gọi là tùy hỷ  Chỉ cần có một giây phút thôi, một niệm của tùy hỷ thôi thì công đức và hạnh phúc cũng đã rất vĩ đại rồi.