Kinh Bồi Đắp Niềm Tin

Tuệ giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu, tài sản cao cấp, trong khi đó thì tất cả các tài lợi, gia sản của thế gian đều vô thường.

 

Đốc Tín Phẩm Pháp Cú Kinh  đệ tứ

篤信品法句經第四

Kinh Bồi Đắp Niềm Tin

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

 

Kinh thứ 4

Đốc, có nghĩa là trung hậu và thành thực. Phẩm này có 18 bài kệ. Bài thứ 9 cho ta biết đức tin và tuệ giác là những bảo vật sáng chói nhất. Bài thứ 5 cho ta biết đức tin làm phát triển niệm, định, tinh tấn và đưa tới tuệ giác. Bài này cho ta thấy đức tin là một trong năm nguồn năng lượng giúp ta thành công trên đường tu tập giác ngộ, đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ (ngũ lực). Những bài kệ 16, 17 và 18 đều nói tới đức tin như một tài sản: có đức tin sẽ không bao giờ nghèo đói về phương diện đời sống tâm linh. Mà đức tin ở đây luôn luôn được bồi đắp bởi trí tuệ, kinh nghiệm, chứ không phải là những tín ngưỡng vu vơ bám víu vào những thế lực bên ngoài.

 

Bài kệ 1

Tín tàm giới ý tài                           信  慚  戒  意  財

Thị pháp nhã sĩ dự                      是  法  雅  士  譽

Tư đạo minh trí thuyết                   斯  道  明  智  說

Như thị thăng thiên thế                 如  是  昇  天  世

 

Đức tin, sự hổ thẹn và giới luật là gia tài của tâm ý. Đó là những cái được các bậc cao sĩ khen ngợi. Các bậc minh trí đều dạy về con đường này. Đó là con đường đi lên các cõi trời.

 

Bài kệ 2

Ngu bất tu thiên hạnh                   愚  不  修  天  行

Diệc bất dự bố thí                           亦  不  譽  布  施

Tín thí trợ thiện giả                        信  施  助  善  者

Tùng thị đáo bỉ an                          從  是  到  彼  安

 

Những kẻ u mê không tu tập để cầu sinh lên cõi thiên, cũng không biết ca ngợi hạnh bố thí. Niềm tin nơi hạnh bố thí cúng dường giúp cho người có tâm lành đi tới được chỗ bình an.

 

Bài kệ 3

Tín giả chân nhân trưởng              信  者  真  人  長

Niệm pháp sở trụ an                      念  法  所  住  安

Cận giả ý đắc thượng                    近  者  意  得  上

Trí thọ thọ trung hiền                  智  壽  壽  中  賢

 

Người có đức tin là người đứng vào bậc đàn anh trong các vị chân nhân. Nhờ đức tin mà ta đạt được an lạc khi thực tập, sống ý thức trong giây phút hiện tại. Gần những người có đức tin thì tâm ý ta được đi lên vững chãi, và ta được sống chung với các bậc hiền giả có tuổi thọ cao.

 

Bài kệ 4

Tín năng đắc đạo                            信  能  得  道

Pháp trí diệt độ                               法  致  滅  度

Tùng văn đắc trí                          從  聞  得  智

Sở đáo hữu minh                            所  到  有  明

 

Đức tin giúp người đạt đạo, cũng như giáo pháp đưa người tới Niết Bàn. Nhờ học hỏi mà có trí tuệ và nơi nào mình đến cũng có ánh sáng chiếu soi.

 

Bài kệ 5

Tín năng độ uyên                           信  能  度  淵

Nhiếp vi thuyền sư                        攝  為  船  師

Tinh tấn trừ khổ                             精  進  除  苦

Tuệ đáo bỉ ngạn                              慧  到  彼  岸

 

Đức tin giúp mình vượt qua được vực sâu, nhiếp tâm vào niệm và định, giúp mình làm công việc của một người thuyền trưởng, tinh tiến giúp mình diệt trừ khổ nạn và trí tuệ giúp mình đi qua bờ bên kia.

 

Bài kệ 6

Sĩ hữu tín hành                               士  有  信  行

Vi thánh sở dự                                為  聖  所  譽

Lạc vô vi giả                                   樂  無  為  者

Nhất thiết phược giải                     一  切  縛  解

 

Kẻ sĩ đã có đức tin lại có được sự thực hành thì sẽ được các bậc thánh nhân khen ngợi. Những ai biết vui cái vui Niết Bàn thì có khả năng tháo gỡ được tất cả mọi ràng buộc hệ lụy.

 

Bài kệ 7

Tín chi dữ giới                                信  之  與  戒

Tuệ ý năng hành                            慧  意  能  行

Kiện phu độ nhuế                           健  夫  度  恚

Tùng thị thoát uyên                        從  是  脫  淵

 

Niềm tin khiến cho sự hành trì giới luật có được nội dung vững chãi và giúp cho hành giả đạt được tuệ giác. Nhờ vậy mà có sức mạnh vượt qua được hận thù, vượt qua được những cơn lũ lụt.

 

Bài kệ 8

Tín sử giới thành                            信  使  戒  誠

Diệc thọ trí tuệ                             亦  受  智  慧

Tại tại  năng hành                          在  在  能  行

Xứ xứ kiến dưỡng                       處  處  見  養

 

Đức tin giúp cho sự thực tập giới luật có thực chất, đức tin cũng giúp mình tiếp thu tuệ giác. Nơi nào có sự hành trì là nơi ấy có sự nuôi dưỡng.

 

Bài kệ 9

Bỉ phương thế lợi                         比  方  世  利

Tuệ tín vi minh                               慧  信  為  明

Thị tài thượng bảo                          是  財  上  寶

Gia sản phi thường                        家  產  非  常

 

So với những tài lợi trong cuộc đời thì tuệ giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu tài sản thuộc loại cao cấp, trong khi đó thì tất cả những của cải gia sản của thế gian đều là vô thường.

 

Bài kệ 10

Dục kiến chư chân                         欲  見  諸  真

Lạc thính giảng pháp                     樂  聽  講  法

Năng xả xan cấu                            能  捨  慳  垢

Thử chi vi tín                                  此  之  為  信

 

Có ước ao tìm thấy sự thật, ưa nghe giảng dạy Phật pháp, có khả năng buông bỏ xan tham và trần cấu, cái đó gọi là đức tin.

 

Bài kệ 11

Tín năng độ hà                               信  能  度  河

Kỳ phước nan đoạt                        其  福  難  奪

Năng cấm chỉ đạo                          能  禁  止  盜

Dã sa môn lạc                                 野  沙  門  樂

 

Đức tin có khả năng giúp ta qua sông, phúc đức ấy không ai có thể chiếm đoạt được, không ai có thể đánh cắp được. Đó là niềm vui của một vị sa môn sống ở miền đồng nội.

Bài kệ 12

Vô tín bất tập                                  無  信  不  習

Hảo bác chánh ngôn                      好  剝  正  言

Như chuyết thủ thủy                     如  拙  取  水

Quật tuyền dương nê                  掘  泉  揚  泥

 

Không có đức tin thì không có sự thực tập, ưa bác bỏ những lời dạy chân chính, giống như múc nước dưới suối một cách vụng về và làm quậy cả bùn lên.

 

Bài kệ 13

Hiền phu tập trí                              賢  夫  習  智

Lạc ngưỡng thanh lưu                   樂  仰  清  流

Như thiện thủ thủy                        如  善  取  水

Tư lệnh bất nhiễu                           思  令  不  擾

 

Người hiền tu tập theo trí tuệ, biết thưởng thức và chiêm ngưỡng những gì đẹp đẽ và trong sáng, cũng như kẻ khéo múc nước, có ý tứ mà không quấy đục dòng nước.

 

Bài kệ 14

Tín bất nhiễm tha                           信  不  染  他

Duy hiền dữ nhân                          唯  賢  與  人

Khả hảo tắc học                              可  好  則  學

Phi hảo tắc viễn                              非  好  則  遠

 

Có đức tin thì không làm nhiễm ô kẻ khác, chỉ hiến tặng cho kẻ khác những gì hiền đức. Cái gì tốt đẹp thì học theo, cái gì không tốt đẹp thì xa lánh.

 

Bài kệ 15

Tín vi ngã dư                                  信  為  我  輿

Mạc tri tư tái                                   莫  知  斯  載

Như đại tượng điều                    如  大  象  調

Tự điều tối thắng                            自  調  最  勝

 

Đức tin cũng như một cỗ xe, ta phải biết cách sử dụng để tự chuyên chở lấy mình, như con voi lớn đã được điều phục. Tự điều phục lấy mình, đó là điều hay nhất.

 

Bài kệ 16

Tín tài giới tài                                  信  財  戒  財

Tàm quý diệc tài                             慚  愧  亦  財

Văn tài thí tài                                  聞  財  施  財

Tuệ vi thất tài                                 慧  為  七  財

Đức tin là tài sản. Giới luật là tài sản. Tàm và quý cũng là tài sản. Cùng với ba thứ tài sản khác là học hỏi, bố thí và trí tuệ làm thành bảy thứ tài sản gọi là thất tài.

 

Bài kệ 17

Tùng tín thủ giới                             從  信  守  戒

Thường tịnh quán pháp                常  淨  觀  法

Tuệ nhi lợi hành                             慧  而  利  行

Phụng kính bất vong                      奉  敬  不  忘

 

Từ đức tin mà có sự trì giới, do đó quán chiếu để thanh tịnh hóa các pháp, sử dụng tuệ giác đạt được để thực tập làm ích lợi cho đời và không bao giờ quên lãng lý tưởng phụng sự của mình.

 

Bài kệ 18

Sanh hữu thử tài                            生  有  此  財

Bất vấn nam nữ                           不  問  男  女

Chung dĩ bất bần                            終  以  不  貧

Hiền giả thức chân                         賢  者  識  真

 

Sinh ra trong cuộc đời này mà có được thứ tài sản ấy thì dù là nam hay nữ cũng sẽ không bao giờ bị nghèo đói. Bậc hiền giả bao giờ cũng có cơ hội lĩnh hội được sự thật.