Kệ sám hối

Download

Con đã gây ra bao lầm lỡ
khi nói khi làm khi tư duy
đam mê, hờn giận và ngu si
nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng xin cầu Bụt chứng tri
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới
Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm
Nguyện không lập lại lỗi lầm xưa

Nam mô Bồ tát Cầu Sám Hối

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

kesamhoi.png