Lễ Bông Hồng Cài Áo, ngày 14 tháng 8 năm 2016

Tại Trung Tâm Quốc Tế Làng Mai Thái Lan