IMG_1447

Các bạn thiền sinh làm việc cùng quý sư cô.