DSC07440

Quý sư cô xóm Mới hát tặng đại chúng bài hát để kết thúc khoá tu.