Ngàn hoa thủy tiên hé

Sinh hoạt của Làng Mai sau Lễ tự tứ (04/02/2013) tới Hội hoa Thủy tiên 10/03/2013

Ngồi thiền với Bụt