Liên lạc với Học Viện AIAB

Chùa Trúc Lâm (Chu Lam Ching Yun)_quý Thầy

House No 41, Ngnong Ping Village, Lantau Island, Hong Kong

Điện thoại: +(852) 2985_5033

 

Chùa Liên Trì (Lotus Pond Temple)_quý Sư cô

Ngnong Ping Village, Lantau Island, Hong Kong

Điện thoại: +(852) 2985_5281

+(852 3012_9832

 

Emai: aiab@pvfhk.org

Trang nhà: www.pvfhk.org