Đạo phật hiện đại hóa

 

Mục Lục

 

Chương 1: Vấn đề hiện đại hoá

Chương 2: Những tu viện thể nhập

Chương 3: Những nguyên lý làm nền tảng

Chương 4: Đạo Phật trong các lĩnh vực sinh hoạt

I. Trong lĩnh vực tín ngưỡng

II. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

III. Trong lĩnh vực giáo dục

IV. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội

Chương 5: Những dòng tu tiếp hiện

 

Kết luận