Kinh Hoa Hương

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng. Kinh thứ 12

 

華  香  品  法  句  經  第  十  二  十  有  七  章
Hoa hương phẩm pháp cú kinh đệ thập nhị thập hữu thất chương

華  香  品  者 。明  學  當  行  因  華  見  實  使  偽  反  真
Hoa hương phẩm giả .  Minh học đương hành nhân hoa kiến thật sử ngụy phản chân

1.
孰  能  擇  地   捨  鑑  取  天    誰  說  法  句     如  擇  善  華

Thục năng trạch địa
Xả giám thủ thiên             
thùy thuyết pháp cú          
như trạch thiện hoa

Ai là người tuyển chọn được các cõi, bỏ các vùng địa ngục mà chỉ giữ lại các tầng trời?
Ai là người có thể tuyển chọn được Pháp Cú như một kẻ chuyên nghiệp có tài chọn hoa và kết thành tràng hoa?

2.
學  者  擇  地   捨  鑑  取  天    善  說  法  句    能  採  德  華

học giả trạch địa
Xả giám thủ thiên                
thiện thuyết pháp cú               
năng thái đức hoa

Một người đang thực tập tu học có thể hiểu thấu được các cõi, chọn lựa, giám sát được cả các tầng trời, có thể nói Pháp Cú, có thể hái được những đóa hoa đức hạnh.

3.
知  世  坏  喻   幻  法  忽  有    斷  魔  華  敷     不  覩  生  死

Tri thế khôi dụ 
huyễn pháp hốt hữu                
đoạn ma hoa phu   
bất  đổ sanh tử

Biết rằng cuộc đời cũng như đồ gốm chưa nung và các pháp đều như huyễn không thật có,
thì có thể phá tan được tràng hoa mà ma vương đã phô diễn ra và chấm dứt được sinh tử.

4.
見  身  如  沫   幻  法  自  然     斷  魔  華  敷     不  覩  生  死

Kiến thân như mạt               
huyễn pháp tự nhiên             
đoạn ma hoa phu    
bất  đổ sanh tử

Thấy hình hài này như bọt nước, thấy thực chất các pháp là huyễn hóa
thì có thể phá tan được tràng hoa của ma vương đã phô bày và chấm dứt được sinh tử.

5.
身  病  則  萎 若  華  零  落     死  命  來  至       如  水  湍  驟

Thân bệnh tắc nuy               
nhược hoa linh lạc                
sanh mạng lai chí   
như thủy thoan sậu

Thân mà bị bệnh thì héo úa cũng giống như bông hoa rơi rụng.
Cái chết đến như một cơn lũ kéo phăng tất cả đi rất nhanh.

6.
貪  欲  無  厭   消  散  人  念    邪  致  之  財      為  自  侵  欺

Tham dục vô yểm
tiêu tán nhân niệm     
tà trí chi tài           
vi tự xâm khi

Cứ để tham dục lôi cuốn, không biết nhàm chán thì tâm ý con người sẽ bị tán loạn,
đưa đến bao nhiêu tà niệm để cho tự thân mình bị lừa gạt và xâm chiếm.

7.
如  蜂  集  華   不  嬈  色  香    但  取  昧  去       仁  入  聚  然

Như phong tập hoa               
bất nhiêu sắc hương               
đản thủ muội khứ 
nhân nhập tụ nhiên

不  務  觀  彼      作  與  不  作    常  自  省  身      知  正  不  正

Bất vụ quan bỉ       
tác dữ bất tác 
thường tự tỉnh thân 
tri chánh bất chánh

Như những con ong đi thăm hoa, không làm nhiễu hại đến sắc hương của bông hoa, chỉ lấy chút vị ngọt của nhị hoa. Vị khất sĩ nhân từ vào xóm làng cũng thế, không mãi nhìn kẻ khác, biết cái gì cần làm và cái gì không cần làm, biết tự tỉnh, biết cái gì là chính, cái gì là bất chính.

8.
如  可  意  華    色  好  無  香    工  語  如  是     不  行  無  得

Như khả ý hoa 
sắc hảo vô hương              
công ngữ như thị               
bất hành vô đắc

Như một đóa hoa ưng ý, có sắc mà không hương, nói lý thuyết suông cũng như thế,
không thực tập thì làm gì có chứng đắc?

9.
如  可  意  華    色  美  且  香   工  語  有  行      必  得  其  福

Như khả ý hoa     
sắc mỹ thả hương                
công ngữ hữu hành
tất đắc kỳ phước

Như một đóa hoa ưng ý, có sắc đẹp mà cũng có hương thơm, có nói có làm thì chắc chắn sẽ đạt được phước đức.

10.
多  作  寶  花 結  步  搖  綺    廣  積  德  者      所  生  轉  好

Đa tác bảo hoa 
kết bộ diêu ỷ 
quảng tích đức giả            
sở sanh chuyển hảo

Biết trồng nhiều loại hoa quý kết thành những tràng hoa đẹp, những ai biết chất chứa phước đức,
sẽ chuyển sinh được trong những đời sống tốt đẹ

11.
奇  草  芳  花 不  逆  風  熏    近  道  敷  開      德  人  逼  香

Kỳ thảo phương hoa             
bất ngịch phong huân               
cận đạo phu khai                
đức nhân bức hương

Những kỳ hoa dị thảo thơm tho, khi đứng không ngược chiều gió thì mình được hưởng hương thơm,
gần gũi với các bậc có đạo đức, thì ta được hưởng lây hương thơm đức hạnh của các vị ấy.

12.
旃  檀  多  香 青  蓮  芳  花     雖  曰  是  真     不  如  戒  香

Chiên đàn đa hương             
thanh liên phương hoa             
tuy nhựt thị chân
bất như giới hương

Hương thơm chiên đàn, hương thơm sen xanh, tuy là có thật cũng chẳng sánh được với hương thơm giới hạnh.

13.
華  香  氣  微   不  可  謂  真    持  戒  之  香      到  天  殊  勝

Hoa hương khí vi       
bất khả vị chân 
trì giới chi hương 
đáo thiên thù thắng

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh.

14.
戒  具  成  就    行  無  放  逸    定  意  度  脫    長  離  魔  道

Giới cụ thành tựu                
hành vô phóng dật              
định ý độ thoát               
trường ly ma đạo

Thành tựu giới hạnh một cách đầy đủ, tu tập không buông lung,
tâm ý để hết vào thiền định thì có thể độ thoát được bản thân và viễn ly được ma đạo.

15.
如  作  田  溝    近  于  大  道     中  生  蓮  華    香  潔  可  意

Như tác điền câu      
cận vu đại đạo   
trung sanh liên hoa
hương khiết khả ý

Như ngồi bên một cái hố gần sát đại lộ, trong ấy mọc lên mấy đóa sen xinh đẹp,
ta được mãn ý thưởng thức hương thơm tinh khiết của các đóa sen.

16.
有  生  死  然    凡  夫  處  邊       慧  者  樂  出   為  佛  弟  子

Hữu sanh tử nhiên 
phàm phu xứ biên     
tuệ giả lạc xuất    
vi phật đệ tử

Ngay trong cõi sinh tử, giữa đám phàm phu có các bậc tuệ giác xuất hiện,
tạo ra được niềm vui cho sự sống. Làm được như thế là xứng đáng với danh hiệu Phật tử.